„БОДИ –М-ТРАВЪЛ“ ООД, с ЕИК 121603586, има следното инвестиционно предложение:

Промяна на предназначението на п.и. 37798.203.3, по КК и КР на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2019 г., с адрес на поземления имот: гр. Козлодуй, местност „Мерите” в землището на гр. Козлодуй и обособяване на урегулиран поземлен имот с площ 8 080 кв.м с предназначение за „Производствени и складови дейности“ в „Предимно производствена зона (Пп)“ за изграждане на паркинг, депо за автомобили, административна сграда, бензиностанция и хотел.